Regelbunden vård

Regelbunden vård Regelbunden vård Regelbunden vård Regelbunden vård Regelbunden vård Regelbunden vård

Träd behöver vård och tillsyn från det att de är nyplanterade och små till att de blir stora. Man kan behöva justera enstaka grenar så att de inte växer in i hus eller över gatan. Större träd behöver man kontrollera så att de är i så gott skick att de är säkra, d.v.s. inte utgör fara för omgivningen ifall de tappar en gren eller välter omkull. Tecken på att trädet inte är i bra skick kan man t.ex. se på att det fattas mycket bark, eller om det växer svampar i trädet.

Fruktträd tar tid på sig att utvecklas och om de vårdas väl svarar de med att producera frukt med högre kvalité samtidigt som de växer på ett både vackert och sunt sätt. Fruktträd kan delvis formas om men man bör behålla dess naturliga växtsätt.

Gamla träd kan bevaras

Gamla träd kan bevaras Gamla träd kan bevaras Gamla träd kan bevaras Gamla träd kan bevaras Gamla träd kan bevaras Gamla träd kan bevaras

Går det att rädda ett gammalt träd? frågar sig många. 

Ja trädet är oftast värt att bevara även om grenar skulle saknas. Man kan nästan alltid justera trädets växtsätt och träd kan överleva många år även om det inte nödvändigtvis är vackert. 

En viktig förutsättning för att trädet ska överleva är att det finns tillräckligt med bark kvar på stammen. 

Om man tar bort ett träd helt, tar det många år för ett nytt träd att växa till sig. Ett träd med flera år på nacken är värt mångdubbelt mer än vad det var som nyplanterat. Många träd, även icke fruktträd, går att beskära om man anpassar beskärningen till trädets naturliga förutsättningar och begränsningar. 

Unga träd formas

Unga träd formas Unga träd formas Unga träd formas Unga träd formas Unga träd formas Unga träd formas

De första tre beskärningarna i ett träds liv är mycket viktiga, och inte så lätt som det kan tyckas. De här åren är avgörande för hur välväxt och starkt ett fruktträd blir. Ett fruktträd behöver formas på våren efter det planterades, det är mycket viktigt! Här läggs grunden för hur det kommer att växa, men även de två åren efter det har stor betydelse för trädets utveckling. Beskärningen sker en gång om året och på våren dessa tre första år.

Skydda trädet mot vilt

Skydda trädet mot vilt Skydda trädet mot vilt Skydda trädet mot vilt Skydda trädet mot vilt Skydda trädet mot vilt Skydda trädet mot vilt

Skydda trädet mot vilt 

Ett ungt träd behöver skyddas i många år så att inte vilt skadar det. Mot rådjur, älgar och harar behövs nät runt trädet. Trampa också till marken runt trädet så inte sork kan ta sig fram obemärkt under ett djupt snötäcke.

Val av träd

Vinklarna på grenarna är trubbiga Vinklarna på grenarna är trubbiga Vinklarna på grenarna är trubbiga Vinklarna på grenarna är trubbiga Vinklarna på grenarna är trubbiga Vinklarna på grenarna är trubbiga

Rätt växt på rätt plats

När man ger sig ut för att köpa ett träd ska man kontrollera hur stort trädet förväntas bli så att det kommer att passa in på växtplatsen, d.v.s. att trädet kommer att få lämplig storlek

Välj träd där vinklarna på grenarna är trubbiga. 

Mycket viktigt är också att trädet har en gynnsam förgrening. Med det menas att sidogrenarna sitter lämpligt placerade med förskjutning i höjd- och sidled  och att mittersta skottet som ska bilda topp är högst. Sidogrenarna bör ha trubbiga vinklar, då blir de starka och risken mindre att de fläks under de år då det bildas mycket frukt. I början på säsongen har man störst urval, träden har heller inte stått inklämda bland andra träd och konkurrerat om ljuset och på så vis skapat spetsiga grenvinklar.

Toppskottet ska vara högsta skottet Toppskottet ska vara högsta skottet Toppskottet ska vara högsta skottet Toppskottet ska vara högsta skottet Toppskottet ska vara högsta skottet Toppskottet ska vara högsta skottet

Toppskottet ska vara högsta skottet. 

Övriga grenar bör vara så väl fördelade utefter stammen som möjligt, helst på en decimeters avstånd från varandra i höjdled. Topparna på de övriga grenarna ska vara succesivt lägre i fallande höjd. Det här är en naturlig form och den form trädet bör ges vid första beskärningen, som ska göras säsongen efter att trädet planterats, en mycket viktig beskärning.  

Trädet får en naturlig form som liknar en välformad julgran, en konisk form. Då blir alla grenar solbelysta.

Önskade grenvinklar Persika Frost Önskade grenvinklar Persika Frost Önskade grenvinklar Persika Frost Önskade grenvinklar Persika Frost Önskade grenvinklar Persika Frost Önskade grenvinklar Persika Frost

Trubbiga grenvinklar.

Plantera i stor grop

Plantera i stor grop.

Gräv en grop med stort omfång så kan det lilla trädet etablera sig snabbare. Ställ trädet i gropen och sätt ut 3 störar som ska stödja trädet. Blanda den uppgrävda jorden med bra jord fri från rotogräs och ogräsfrön. Fyll på med lite jord i gropen, trampa till jorden runt roten och vattna. Kontrollera nu att trädet kommer att stå en bit ovanför den omgivande marken, för träd brukar sjunka efter en tid. Att trädet även på sikt hamnar en bit ovanför är bra, det blir bättre dränerat så. Fyll på med mer jord så att jorden runt trädet kommer på samma nivå som i plantskolan, vattna. Bind upp trädet mot störarna på en nivå som når halva höjden mellan marken och den lägsta grenen.

Ett nyplanterat träd som sjunkit ska man gräva upp igen och se till att trädet kommer högre upp, att fylla på med mer jord är inte något som är bra för trädet.